TIMES IMAGE PHOTOGRAPHER MIAMI FLORIDA | Monday's Farmers Market Arsht Miami

Monday's Farmers Market Arsht Miami, Florida. Photo by Eyeworks Production
Farmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center MiamiFarmers Market at Arsht Center Miami